Copyright 2021 - Custom text here
  • Τομέας Πληροφορικής

  • Τομέας Διοίκησης & Οικονομίας

  • Τομέας Ηλεκτρονικών

  • Τομέας Μηχανολογίας

  • Τομέας Ηλεκτρολογίας

  • Τομέας Υγείας Πρόνοιας

Πρόσκληση Παρουσίασης Στρατεύσιμων Κλάσης 2024 στις Στρατολογικές Υπηρεσίες για

Κατάθεση Δελτίου Απογραφής (ΔΑ)

 

Σας γνωρίζουμε ότι οι στρατεύσιμοι της κλάσης 2024 (γεννημένοι το έτος 2003), είναι υποχρεωμένοι να καταθέσουν Δελτίο Απογραφής σε οποιαδήποτε Στρατολογική Υπηρεσία ή σε οποιοδήποτε Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) ή στις αρμόδιες Προξενικές Αρχές, κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους 2021 (από 02 Ιανουαρίου 2021 έως και 31 Μαρτίου 2021), σύμφωνα με τα εκάστοτε ισχύοντα μέτρα πρόληψης της διασποράς του νέου κορωνοϊού Covid-19.

2.--Δεδομένου ότι η διαδικασία απογραφής και η επιτυχής έκβασή της στηρίζεται κατά κύριο λόγο στη σωστή και ευρεία ενημέρωση των στρατευσίμων, παρακαλούμε για την ακριβή και έγκαιρη ειδοποίηση των ενδιαφερομένων σχετικά με τα παρακάτω:

α.-- Κατά την προσέλευσή τους, οι στρατεύσιμοι θα πρέπει να προσκομίσουν απαραίτητα πρωτότυπα ή ευκρινή φωτοαντίγραφα των εξής δικαιολογητικών, χωρίς την ύπαρξη των οποίων δεν είναι δυνατό να πραγματοποιηθεί η απογραφή:

(1) Το δελτίο της αστυνομικής τους ταυτότητας ή ελληνικό διαβατήριο.

(2) Δημόσιο έγγραφο στο οποίο να αναγράφεται ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ).

(3) Δημόσιο έγγραφο στο οποίο αναγράφεται ο Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) ή Βεβαίωση ΑΜΚΑ (μέσω του www.amka.gr).

(4) Ιατρικές γνωματεύσεις ή βεβαιώσεις, στις οποίες θα περιγράφεται με σαφήνεια ή πάθηση για όσους έχουν σοβαρά προβλήματα υγείας.

β. Ειδικά, οι διαμένοντες στο εξωτερικό εφόσον δε διαθέτουν κάποιο από τα ανωτέρω δικαιολογητικά, πρέπει να προσκομίσουν κατά την απογραφή τους επίσημα ξενόγλωσσα έγγραφα απόδειξης της ταυτοπροσωπίας τους. Οι Προξενικές Αρχές, μετά την ηλεκτρονική καταχώριση των στοιχείων των στρατευσίμων, εκτυπώνουν τα Δελτία Απογραφής τα οποία υπογράφονται από τους στρατεύσιμους και τα αποστέλλουν συγκεντρωτικά στις αρμόδιες Στρατολογικές Υπηρεσίες.

γ. Επίσης, οι στρατεύσιμοι, ανεξαρτήτως αν διαμένουν στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, οφείλουν να γνωστοποιούν υποχρεωτικά κατά την κατάθεση του Δελτίου Απογραφής, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τους (E-mail), προκειμένου να είναι δυνατή η άμεση ενημέρωσή τους αναφορικά με τις στρατολογικές τους υποχρεώσεις, ώστε να αποφευχθούν πιθανές συνέπειες από τη μη ενημέρωση (πρόσθετη στρατιωτική υποχρέωση, αδυναμία εύρεσης από τις Αστυνομικές Αρχές κλπ).

δ. Οι τυχόν μη εγγεγραμμένοι σε μητρώο αρρένων (αδήλωτοι), οι οποίοι ανήκουν στην κλάση 2024 (γεννημένοι το έτος 2003), προκειμένου να θεωρηθούν ως εμπροθέσμως απογραφέντες, οφείλουν να υποβάλουν μέχρι την 31 Μαρτίου 2021, σε οποιαδήποτε Στρατολογική Υπηρεσία ή σε οποιοδήποτε Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) ή στις αρμόδιες Προξενικές Αρχές, βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας, από την οποία να προκύπτει ότι υπέβαλαν δικαιολογητικά για την εγγραφή τους σε μητρώα αρρένων. Αυτοί έχουν υποχρέωση να απογραφούν εντός μηνός από την έκδοση της απόφασης εγγραφής τους στο μητρώο αρρένων.

ε. Όσοι παραβαίνουν τις παραπάνω υποχρεώσεις τους, υπέχουν τις παρακάτω πρόσθετες στρατιωτικές υποχρεώσεις: (1)---Ενός (1) μηνός, σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής του Δελτίου Απογραφής. (2)---Δυο (2) μηνών, σε περίπτωση μη υποβολής του Δελτίου Απογραφής. (3)---Τριών (3) μηνών σε περίπτωση αναγραφής στο Δελτίο Απογραφής ανακριβών στοιχείων ή κατάθεσης ανακριβών δικαιολογητικών. (επιπλέον των ποινικών συνεπειών).

3. Οι εμπλεκόμενοι αποδέκτες, στους οποίους κοινοποιείται το παρόν, παρακαλούνται για τις δικές τους κατεπείγουσες ενέργειες, ώστε, με οποιοδήποτε κατά την κρίση τους πρόσφορο τρόπο, το περιεχόμενό του να καταστεί γνωστό στους στρατεύσιμους που έχουν γεννηθεί το έτος 2003.

4. Διευκρινίζεται ότι οι ημερομηνίες που αναφέρονται στο πρόγραμμα παρουσίασης για κατάθεση Δελτίου Απογραφής είναι ενδεικτικές κατά Δήμο και αποσκοπούν στην ομαλή ροή της διαδικασίας απογραφής και στην αποφυγή αναμονής και συνωστισμού των στρατευσίμων. Συνεπώς, η κατάθεση Δελτίου Απογραφής σε άλλη ημερομηνία από την αναγραφόμενη δεν επιφέρει οποιαδήποτε συνέπεια για τον στρατεύσιμο, αρκεί η απογραφή του να πραγματοποιηθεί σε κάθε περίπτωση μέχρι και την 31 Μαρτίου 2021.

5. Αποδεικτικό κατάθεσης δεν εκδίδεται από τις ΣΥ,τα ΚΕΠ ή τις προξενικές αρχές. Οι στρατεύσιμοι μπορούν να το εκτυπώσουν από την ιστοσελίδα του Νομικού Σώματος (www.stratologia.gr/enimerwsi_apografis) πληκτρολογώντας το στρατιωτικό αριθμό τους ή τον αριθμό του δελτίου της αστυνομικής ταυτότητάς τους.

6.- Για κάθε αμφιβολία ή απορία, μπορείτε να απευθύνεστε στην Υπηρεσία μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αλλά και τηλεφωνικά κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα.

 

 Η σχετική εγκύκλιος υπάρχει ΕΔΩ.