Copyright 2022 - Custom text here
 • Τομέας Πληροφορικής

 • Τομέας Διοίκησης & Οικονομίας

 • Τομέας Ηλεκτρονικών

 • Τομέας Μηχανολογίας

 • Τομέας Ηλεκτρολογίας

 • Τομέας Υγείας Πρόνοιας

Στον Τομέα Ηλεκτρολογίας Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού υπάρχουν οι παρακάτω ειδικότητες:

Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων , Εγκαταστάσεων και Δικτύων

Περιγραφή Επαγγέλματος:

Αναλαμβάνει τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, συνδέει τον ηλεκτρικό πίνακα, τα φωτιστικά σώματα, τους ρευματοδότες και όλες τις ηλεκτρολογικές εργασίες μιας οικοδομής. Αναλαμβάνει συντήρηση και τοποθέτηση ηλεκτροκινητήρων μιας βιομηχανικής εγκατάστασης, σύμφωνα με τα σχέδια. Τοποθετεί πίνακες διανομής ρεύματος, γείωση, μετρητές, διακόπτες, πρίζες κλπ. Εγκαθιστά και συντηρεί ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις παροχής ηλιακής ενέργειας καθώς και γεννήτριες ηλεκτρικού ρεύματος για έκτακτες παροχές. Σχεδιάζει, εγκαθιστά και συντηρεί εγκαταστάσεις ηλεκτροφωτισμού και εγκαταστάσεις πομπών και δεκτών ραδιοκυμάτων μέσω δορυφόρων. Επίσης, συναρμολογεί, τοποθετεί και επισκευάζει φωτιστικά σώματα και διάφορες ηλεκτρικές επαγγελματικές και οικιακές συσκευές.

Ο απόφοιτος της ειδικότητας  Τεχνικός  Ηλεκτρολογικών  Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων μπορεί να:

 • Σχεδιάζει και να κατασκευάζει ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις κτιρίων και βιομηχανικών χώρων με κυκλώματα: φωτισμού, συσκευών, γειώσεων, τηλεφώνου, θυροτηλεφώνου, TV, πυρανίχνευσης, συναγερμού, δικτύων H/Y, αλεξικέραυνων, θέρμανσης, ανελκυστήρων, πινάκων κίνησης και φωτισμού, αυτοματισμών κίνησης (συμβατικών ή με PLC).
 • Μετράει και να ελέγχει την ασφαλή λειτουργία της ηλεκτρικής εγκατάστασης και συσκευών.
 • Συντηρεί, εντοπίζει και επισκευάζει βλάβες ηλεκτρικών εγκαταστάσεων  και μηχανών.
 • Βελτιώνει και εκσυγχρονίζει την εγκατάσταση με σύγχρονη τεχνολογία.

Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά και Ικανότητες:
Απαιτείται να παρακολουθεί τις εξελίξεις στις νέες τεχνολογίες, να είναι μεθοδικός, οργανωτικός, συνεπής και συνεργάσιμος.

Σπουδές:

Ο απόφοιτος του τομέα ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ παίρνει δύο (2) τίτλους σπουδών:

 1. ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ ΛΥΚΕΙΟΥ, όμοιο και ισότιμο με του Γενικού Λυκείου
 2. ΠΤΥΧΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ

Τεχνικός Αυτοματισμού

 

Οι μαθητές εκπαιδεύονται :

 • Μαθαίνουν να κατασκευάζουν ηλεκτρικούς αυτοματισμούς με κλασικά ηλεκτρολογικά υλικά όπως ρελέ, και στον προγραμματισμό των «Προγραμματιζόμενων Λογικών Ελεγκτών» (PLC) , αλλά και με σύγχρονους τρόπους χρησιμοποιώντας αισθητήρες –ηλεκτρονικά ισχύος και μικροελεγκτές –μικροεπεξεργαστές
 • Οι μαθητές μαθαίνουν  να σχεδιάζουν προγράμματα αυτοματισμού σε ειδικές γλώσσες ( όπως LADDER, Λίστα Εντολών, Λογικά Διαγράμματα).
 • Επίσης μαθαίνουν να υλοποιούν κατασκευές με την βοήθεια αισθητήρων και προγραμματιζόμενων ελεγκτών και γνωρίζουν την ρομποτική .

Επαγγελματικές προοπτικές
Ο τεχνικός αυτοματισμού εργάζεται κάτω από την επίβλεψη καθοδήγηση του Προϊσταμένου Μηχανικού του Τμήματος στην βιομηχανία .

Τεχνικός Ηλεκτρονικών και Υπολογιστικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων

Ο απόφοιτος της ειδικότητας μπορεί να σαν μέλος ομάδας ή αυτόνομα ή σαν υπάλληλος σε:

 • Τεχνική Εταιρεία Εγκατάστασης Δομημένων Καλωδιώσεων για Δίκτυα Η/Υ
 • Υπολογιστικά Κέντρα μικρών ή μεγάλων εταιρειών ή Παροχές Υπηρεσιών του Διαδικτύου (Internet)
 • Καταστήματα πωλήσεων Η/Υ και Δικτυακών Προϊόντων
 • Σε Τεχνικές Υπηρεσίες του Δημόσιου ή του Ιδιωτικού Τομέα που απασχολούνται με Συντήρηση και Επισκευή Υπολογιστικών Συστημάτων και Δικτύων

Επαγγελματικά Καθήκοντα: Τα κύρια και ειδικά Επαγγελματικά Καθήκοντα του αποφοίτου της ειδικότητας "Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Συστημάτων και Δικτύων" είναι:

Συναρμολογεί, εγκαθιστά και ελέγχει την λειτουργία Η/Υ περιφερειακών συσκευών και Δικτύων:

 • Επιλέγει τα κατάλληλα δομικά στοιχεία για τη
 • Συναρμολογεί τα μέρη του Η/Υ
 • Εκτελεί τη διαδικασία εγκατάστασης (SET-UP) των μερών του Η/Υ
 • Κατανοεί και εκτελεί με ακρίβεια τις οδηγίες του κατασκευαστή ή προϊστάμενου του για την τοποθέτηση των απαιτούμενων υλικών.
 • Εγκαθιστά σκληρούς δίσκους, οδηγούς CD ROM οδηγούς δισκετών κλπ.
 • Εγκαθιστά κάρτες επέκτασης(γραφικών-ήχου, κλπ.)
 • Συνδέει τα περιφερειακά του Η/Υ (οθόνη, εκτυπωτή, FAX, MODEM, scanner, plotter, κλπ.)
 • Δηλώνει τις περιφερειακές συσκευές στο υπολογιστικό σύστημα και εγκαθιστά τους απαραίτητους οδηγούς.
 • Συνδέει όργανα μέτρησης και καταγραφής στον Η/Υ
 • Εγκαθιστά Η/Υ στο χώρο εργασίας, ελέγχοντας πρώτα την καταλληλότητα των γραμμών παροχής ρεύματος και των γραμμών δεδομένων.
 • Εγκαθιστά κάρτες δικτύου και modem.
 • Θέτει σε λειτουργία και ελέγχει τον Η/Υ ή το δίκτυο που εγκατέστησε. Εκτελεί διαγνωστικά προγράμματα ελέγχου του υλικού και πραγματοποιεί δοκιμαστικούς ελέγχους.
 • Συνδέει τους υπολογιστές σε δίκτυο, ελέγχοντας πρώτα την καταλληλότητα των γραμμών μετάδοσης δεδομένων, την καταλληλότητα του τύπου modem και των καρτών δικτύου.
 • Ενημερώνει τον πελάτη για τον τρόπο χρήσης του Η/Υ ή του Δικτύου.

Προχωρεί σε διάγνωση, συντήρηση και επισκευή βλαβών Η/Υ, περιφερειακών και δικτύων:

 • Προβαίνει σε έλεγχο για τη διαπίστωση και τον εντοπισμό της βλάβης
 • Αποκαθιστά βλάβες που έχουν εντοπισθεί
 • Εισηγείται την προμήθεια των απαιτούμενων ανταλλακτικών ή αναλώσιμων υλικών
 • Πραγματοποιεί περιοδικά συντήρηση σύμφωνα με τις οδηγίες των κατασκευαστών ή του προϊσταμένου του και αντικαθιστά τα αναλώσιμα υλικά.
 • Αποθηκεύει αναλώσιμα, υλικά, ανταλλακτικά, εργαλεία και συσκευές

Εγκαθιστά Δομημένες Καλωδιώσεις για Δίκτυα Υπολογιστών:

 • Επιλέγει τα απαραίτητα καλώδια για την εγκατάσταση των δικτύων και τα κατάλληλα στοιχεία σύνδεσης με τους Η/Υ και τερματισμούς.
 • Τοποθετεί σωστά τις καλωδιώσεις στα σωστά μήκη και με τους κατάλληλους τερματισμούς και μετά κάνει ομαδοποίηση σε ειδικά προστατευμένους χώρους.
 • Συνδέει τις καλωδιώσεις δομημένα στους κατανεμητές σύμφωνα με τα κατασκευαστικά σχέδια.
 • Ελέγχει τις καλωδιώσεις και τις συνδέσεις τους.

Κάνει τις εγκαταστάσεις και ρυθμίσεις προγραμμάτων που είναι απαραίτητες για την καλύτερη απόδοση απλών Η/Υ, συνδέσεις περιφερειακών ή Δικτύων (Λειτουργικά Συστήματα, αυτοματισμοί γραφείου, εγκατάσταση "πακέτων", υποστήριξη χρηστών):

 • Εγκαθιστά το λειτουργικό σύστημα του Η/Υ, τους οδηγούς των περιφερειακών ή το λειτουργικό σύστημα του Δικτύου. (Διαμορφώνει "δικαιώματα" στο Δίκτυο, εγκαθιστά εφαρμογές δικτύου κλπ.)
 • Εκτελεί τις απαραίτητες ρυθμίσεις στα προγράμματα ώστε να ανταποκρίνονται αποδοτικότερα στο περιβάλλον εργασίας και ελέγχει την καλή συμπεριφορά τους στις συνθήκες εργασίας.
 • Προβαίνει στις απαραίτητες προσαρμογές των προγραμμάτων όταν γίνεται τροποποίηση του περιβάλλοντος ή αλλαγή δικαιωμάτων χρηστών
 • Ενημερώνει τους χρήστες για τα βασικά στοιχεία του λειτουργικού περιβάλλοντος του συστήματος και τις ρυθμίσεις που έκανε.

Χειρίζεται προγράμματα διαχείρισης του Διαδικτύου και ρυθμίζει τον Η/Υ στα παραπάνω προγράμματα.